Privacy policy and cookies / Polityka prywatności i ciasteczka

Butra Consulting believes in values of paramount importance like trust, credibility, responsibility and in no instance will reveal any information received from enquirants or customers unless this is required by enforcement of law.

Any information disclosed to us regarding any lawful matter whatsoever is considered confidential and will be protected by us. Furthermore, we fully comply with the General Data Protection Regulation (GDPR).

Butra Consulting wierzy w wartości o podstawowym znaczeniu, jak zaufanie, wiarygodność, odpowiedzialność i w żadnym wypadku nie ujawni otrzymanych informacji od osoób pytających o usługi lub klientów, chyba że będzie to wymagane z przyczyn prawnych.

Wszelkie informacje nam ujawnione, a dotyczące jakiegolwiek zagadnienia stanowią tajemnicę służbową chronioną przez nas.

Uprzejmie informujemy, że BUTRA CONSULTING  przetwarza Pani/Pana dane osobowe tworząc bazę danych. Przetwarzane kategorie danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana (lub zostały przekazane w Pani/Pana imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail. Także wśród informacji zawartych w adresie e-mail mogą pojawić się dane, które na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”, mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 

W związku z powyższym pragnę poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Butra BUTRA CONSULTING (dalej: „Administrator”). Administrator może udostępnić dane jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego, takim jak: organy podatkowe.